Lágyéki pikkelysömör a nk kezelsben. Reumatologia Jegyzet (Lia Georgescu)

A gyógyszer összes izma és ízülete fáj

Hetdnyi Andräs. Sinon Judit dr. Daniczy Judit. Az atherosr:lerrrsis a vascularis dezintegritäs legiellemzdbb fbrmäj a. Az 6r makroszkripos geometriai 6s mikroszk6pos struktur'älis 6talakuläsäv al, azaz o us cula'ris remodelinggel jär. A szerzd leirja a pathomorfol6giai vältozäsokat 6s tärgyalj a ezek kli,nikai konzekt:enciä'it.

Publication put our knowledge into a new aspect about the vascular syslem. Normal structure and furrction of,end. Platelet function, intrinsic coagulation and spontaneous thrombolysis protect vascular integrity. Ätherosclerosis is one of the most peculial form of vascular desintegrityo which caüses macroscopio geometrir: and microsr:opic stmctural changes in the vessel wall. Recently it is called,rtsascular rem'odeling". Correlations between pathomorphology and clinical events are also tliscussed.

Endothel szerv A v6rkering6s 6lettani feladata a szervek täpanyag- 6s oxig6nszüksögletenek biztosftäsa. Az aktiv pumpa funkcidt teliesitd sziv mellett sokäig ügy üint, hogy az 6rrendszer szerepe csupän passziv transzport funkci6, amely legfeliebb a nyomäs- äramläs- oerif6riäs r eziszlencia vältoztatäsa v6n befolyäsolja a szervek aktuälis igdnyeinek kieldgitdsdt.

János Pikkelysömör kezelése

A vasculatura azonban nem passziv csdrendszer, hanem aktivan lágyéki pikkelysömör a nk kezelsben struktüra, amelynek belsd rdt ege, az endothelium külön orgdnumnak, ön6llö szervnek tekinthetö.

Az endothelium azört önäll6 szerv, mert teljesiti mindazokat a kritdriumokat, amelyek a szervekre jellemzdek: 7. Strukturdlisan: azonos sejtek 6pitik fel, a sejtek egymässal 6rintkeznek, egymäshoz fekszenek, szövetet alkotnak.

E szövet különlegess6ge, hogy csup6n monocelluli{ris rdtegb6l äll. Kiteritett lágyéki pikkelysömör a nk kezelsben hatalmas, mintegy m2, [1, 2], srilya pedig ätlagosan 1,5 ke [3]. Erbetegsdgek, l. Funkciondlisan: az endothelium szeiekt v barrier funkcidja 6s autocrinparacrin funkcidja emlitendd.

Ez utöbbi azt jelenti, hogy az endothel sejtek különbözd anyagokat termelnek, amelyek lokdlisan az endothel sejtek vagy közvetlen környezetük mfköd6sdt szabdlyozzdkl2l. Az endothel sejtek dltal termelt anyagok [2, 4] härom csoportba sorolhatdk 1. Az Endothelin-1, a vasoconstricti66rt felelds molekula.

Emberi ízületek és ízületek betegségei

A vasculatura integritäsät v6d6 mechanizmusok Az endothelium, vagyis az,endothel szerv" t3, 5, 6l v6di az eg6sz 6rrendszer strukturälis 6s funkcionälis 6psdgdt, vagyis vddi a vasculatura integritäsät [3]. A vasculatura integdtäsa azon mechanizmusokat jelenti, amelyek az drrendszer strukturälis 6s funkcionälis 6ps6g6t garantäljäk. Az erek sörtilösönek härom mödja lehets6ges: a s6rülhet az endothel; b megnyilhat az 6rP6lYa 6s v6rz6s keletkezhet; c a lumen elz6r6dhat.

Ennek megfelelden a vascularis integritäsnak is härom kiemelt jelentdsögri mechanizmusa van: L. Endothel sejtek sdrülöse több6-kev6sb6 elkerülhetetlen haemodynamikai jelens6g, hiszen a kering6s sorän a nyomäs- 6s äramläsvältozäsok, a turbulencia, valamint a heterog6n összetdtehi v6r viscositäsäböl ad6d6 belsö sürlödäs s6rthetik az endotheliumot, 6s lokälis fali kärosodäst eredmdnyezhetnek.

Az endothelsejtek ältal termelt anyag, a von Willebrand faktor [5, 1, 8, 28] azonban aktivälja a thrombocytäkat, azok adh6- zi6ia, kisebb aggregäcidja, irgynevezett muralis thrombus t5' 6, 9l jelentkezlk.

gyömbér pikkelysömör kezelésében

Az ös szecsapödott vörlemezkök testükkel fedik be az endothel sörülöst, Iehetdv6 tdve a neointima kialakuläsät, az endothel repznati6iät. A thrombocytdk 6lettani funkcidia tehät a s6rült endothel reparatiöia sajnos sokszor trilm6r etezett reakci 6val.

szep ezustkor fiatalosan a termeszetgyogyaszat segitsegevel

Intrinsic vöralvadds Nagyobb sdrülds esetdn megnyilhat az 6rp6lya, v rz6s keletkezhet. A vörzds gyors haemodynamikai katasztrofäval fenyeget, miközben a nagyobb sdrü16s, vagyis az pikkelysömör kezelése arzén fal6n keletkezett nyil6s befed6s6hez a thrombocytäk adh6zi6ia 6s aggregäciöia mär eldgtelen' Az intrinsic vöralvctdds akkor ielent' kezik, ha a vör örintkezik a perivascu' Iaris szövetekkel.

Nornrälisan inlravlscularis coagulatio nincs. Az Örpälyät elhagyd vör azonban - 6rintkezve a környezd szövetekkel megalvad. Ügynevezett,Iaemostaticus dug6" [8' alakul ki, mely elz'fuia az intimät, mediät 6s adventitiät is perfbrä16 nyg läst, eldsegftve a gydgyuläst.

Valjban rendkvl komplex patolgirl van sz, melynek alapjt az immunolgiailag medilt zavarok kpezik. Ez utbbiak felelsek az articularis s extraarticularis ktszveti elvltozsokrt. Az immunvlaszban a major hisztokompatibilitsi komplex jtssza a fszerepet. A HLA humn leucocyta-antign hisztokompatibilitsi antign szerkezetileg glikoprotein, amelynek fontos szerepe van az antign felismersben, az autoimmun folyamatokban s a cellulris egyttmkdsben.

Az intrinsic v6ralvadäs tehät az drrendszer s6rülös6nek alapvetd reparatios mechanizmusa sajnos sokszor tülmöretezett reakci6val. Spontan fibrinolysis Az erek kärosodäsänak harmadik lbrmäja a lumen elz6r6ddsa, melyet egyrlszt a kering6ssel odajutö, illetve az 6r fal6n 6s faläban lerakddott anyagok, mäsr6szt thrombus, embolus, illetve ezek együttesen okozhatnak. A coaguium alapvetd tdnyez6 az occlusio kialakuläsäban. Az endothel sejtek 6ltal termelt t- PA szöveti plasminogen aktivätor [11, a keringdsben l6vd, plasminogen plasminnä alakul6sät segiti eld.

A plastnin fibrinolyticus rnolekula t, amely oldja a fibrinszälat 6s oldia az aivaddkot is. A klinikumban iddnkdnt megfigyelhetd' spontän recanalisatio a t-pa inducalta spontän fibrinolysisnek tulajdon thatd. A spontän fibrinolysis is az 6rs6rül6s reparatidjänak fontos tenyezdie. Összefoglalva: a thrombocytäk funkcidja, illetve az intrinsic vdralvadäs 6s a spontän fibrinolysis a vasculaturät vödd ös integritäsät fenntart6 alapvetd mechanizmusok.

Atherosclerosis - vascularis remodeling A koräbban 6p endotheliurn - elvesztve eddigi szelektiv barrier funkciöjät - strukturälisan 6s funkcionälisan dezintegrälddik, 6s sejtek monocytäk, T lymphocytäkmolekuläk LDLbizonyos anyagok Ca szämära ätjärhar6vä välik [5].

A természetgyógyászat kézikönyve

Ez az a folyamat, amit ö r elme s ze s e dö s nek, athe ro s cle r o si snak hivunk, ös ami a vasculatura dezinteg' r itds dnak Ie g gy ako r ibb ö s Ie gpr e gndn' s abb r eprezent dns a. Az atherosclerosis az 6r makroszkdpos geometriai 6s mikroszk6pos strukturälis ätalakuläsäval j'itr. Ezt az ätalakuläst vas cularis r emo' delingnek nevezzük t13, AzÖr geometriai ätalakuläsät a lumen szriküle- 3.

Le, az 6rfal megvastagodäsa, esetleg kitäguläsa jelzi, a strukturälis 6tendez6' d6st pedig a monocytäk 6s simaizomsejtek migratioja, proliferatiöja, phenotypus funkci6 vältozäsa Ös necrosisa kdpezi. Ezen n6gy ielensdg a a vascularis remodeling sejtbiolögiai alapja li3, Nem az atherosclerosis a vascularis remodeling egyetlen, de m6gis a leggyakoribb formäja.

Reumatologia Jegyzet (Lia Georgescu)

Az atherosclerosis sokäig klinikai konzekvenciäk ndlkül zajlö. Az endothel s6- rüldsdt követden [5], esetleg an6lktil is [15, 16, az endothel sejtek felszi ndre iutd specifikus adhdzids glycoproteinek [5] 6s egy endothel ältal termelt anyag, az MCP monocyta chemotacticus protein hatäsära a ilxonocytdk kitapadnak az endothelium felszfn6re [18, 19].

Az ilyen monocytäk k6sö'bb az endothelsejtek rdsei között per diapedesim l20l dtbtijnak s subintimalis törbe. Az ätiutäst deformabilitäsuk segfti, vagyis e sejtek Erbetegs6gek, I.

A kialakult atheroscleroticus plaque közep6n szabad zsir 6s haboseitek, sz6li r6szein macrophägok, körben simaizom seitek, kollagen rostok helyezkednek el.

vörös foltok az arcon álomkönyv

Az elvältozäst az 6r lumene fe16 endothelseitek fedik. A macrophagok feladata a sek keskeny nyiläsokon alakvältozäs- subintimalis t6rbe került lágyéki pikkelysömör a nk kezelsben eltasal ätbüjni. A subintimalis tdrbe jutd monocytäk phenotipusa megvältozik, rnacrophaggd alakulnak l2ll ös proli- karftäsa, azazigazr takaritd, scavenger funkci6.

A macrophagok scavenger sejtek. Elsdsorban a lumenbö'l a subin- timalis t6rbe jutö zsirmolekuldk, oxiddlt LDL rnolekuldk eltakarftdsdt vögzik Nem tudjuk, pontosan mi6rt 6s milyen endocytosison keresztül kerül az LDL molekula cholesterin a subintimalis t6.

A subintimalis t6rben a macrophagok phagocytäljäk a zsfrmolekuläkat, 6s frgynevezett habos sejtekkö foam cell vdlnak 3. A habos sejtek accumulatidja särgäs, csikos elszinez6d,st okoz az intimän, 6s ez az atherosclerosis elsd läthatd megjelendse, a,fatty streak" [20, 30, 31, 32, 33]. Termdszetesen k6- s6'bb a habos sejtek elpusztulhatnak, szdteshetnek 6s a phagocytält zsirmolekuläk ism6t szabadon a subintimalis t6rbe kerülhetnek [34].

E jelensdgek nem maradnak hatäs n6lkül a media simaizom sejtjeire sem:,i ntyocytdk elhagyjctk a rnediat, a subintimalis törbe vdndorolnak [16], ös proliferalnak [35]. Feladiäk eddigi contractilis lunkcidiukat 6s szintetikus funkci6iüvä, azaz szintetikus phenotfpustivä välnak. Elsö'sorban collagen ro stokat kezdenek szintetizdlni.

A myocytdk tev6kenys6- ge tehät alapvetden megvältozik, a koräbbi contractio helyett migratio, proliferatio 6s szint6zis lesz alapvetd'funkci6iuk.

TARTALOM. ATAPTUDoMÄruyor. TOVÄBBKEPzES

Az ätalakuläs ingerdt a PDGF platelet derived growth factor [5, 36, 37, -nak nevezett növekeddsi factor k pezi, melyeket a thrombocytäkon kivül endothel se. Vdgülis olyan elvältozäsok jönnek 4 Erbetegs6gek, I.

Ezt az elvältozäst atheroscleroticus fibrosus plaque-nak nevezzik, mett az intimalis felszinb6l kiemelkedik 6s a lumen több-kevesebb stenosisät eredm6nyezi 4. Kds6'bb Calcium depositio rdvdn a plaque elmeszesedhet. A törtcnet mindezideig prae- vagy subklinikai. Klinikai tüdetek ugytrnis akkor keletkeznek, ha az alheroscleroticr.

Klinikai tünetekhez'l 57o-n6l nagyobb szfkület szokott vezetni stabil angina pectoris, cerebrovascularis tünetek, claudicatio intermittens. A plaque rendszerint merev, 6s környezetdndl kevdsbö kdpes rugalmasan alkalmazkodni az 6rfal feszüldsvältozäsaihoz. Ezdrt v6rnyomäsingadozäs vagy äramläsi turbulencia a plaque sz6li rdszein berepeddshez [38, 39, 40], rupturahoz, rnajd intraplaque haemorrhagiähoz vezethet 5.

Termöszetesen mindez a plaque hirtelen növeked6sdt eredmdnyeziamely hiusäny klinikai tünetek instabil angina pectoris vagy infarktus, stroke, alsöv6gtagi acut ischaemiäs syndroma jelentkez6sdvel jär. Az acut vascularis esernönyek h ttteröben tehdt rendszerint az atheroscleroticus plaque rupturdja ös bevörzöse dll.

A kapcsol argumentuma rvnytelen. A lehet-sgek adottak, a Termszet adja neknk.

Miutän s6rült. Tfrlmdretezett re- A akcidjuk miatt azonban coagulum nemcsak a plaque-ban jelentkezik, hanem a lumenre is räterjed, 6s a megdtzzadt atheroscleroticus plaque mellett a coagulum a lument vlgieg elzdtja [11, 13]. A t-pa feloldhatjaaz alvaddkot a plaque-ban 6s a lumenben egyardnt, igy megnyithatja az elz1rtlument. Az endothel sörüiös helyöt neointima [5, 44, 45, 46,47, 48] tüntetheti ei, sdt az atheroscleroticus plaque regressziöjdra is vannak bizonyitdkok. Calcium lerakddäs r6vdn meszes köpeny fedheti, takarhatia be az elvältozäst.

Vagyis a rupturält plaque rdszben gydgyulhat is, sokszor azonban a tört6- net kimenetele mäs irän1u, inkäbb patholdgiai 6s klinikai romläst eredm6- nyez. Atheroscleroticus plaque 6s plaque ruptura, folyamatos progresszi6 6s partialis regresszid, stabil 6s instabil klinikum vältakozdsa, reverzlbilis tünetek 6s irreverzibilis s6rül6sek jellemzik az atherosclerosis patholögidjät 6s klinikumät, jellemzik a vasculatura dezintegritäs 6t, azaz az atherosclerosissal i 6- rd vascularis remodelinset.

Leggyakrabban kiütéseket figyeltek meg a szeméremajkakon, amikor a fenti tényezők mindegyike egyszerre nyilvánult meg. Ha egy nőnek hormonális rendellenességei vannak, óvakodnia kell a nemi szervek kiütésétől. Lehet: 1. A genitális pikkelysömör nem terjed nemi úton.

Irodalom 1. Camilleri, "I. Springer Verlag 3. Towards vascular integrity. Spare Medical, Sweden. Sandoz Pharma Ltd. The atherosclerotic process in the hypertensive patient. Symposium highlights Vl. Toledo, Spain. Pfizer kiadväny 5.

pikkelysömör spa

Äoss, R. In: Schlant R. The Heart, arteries and veins.

Olvassa el is